Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. De verkoper wijst de koper-consument (met woonplaats binnen de EU) in het bijzonder uitdrukkelijk op de inhoud van artikel 8, handelend over het Verzakingsrecht.


1. Identificatie van de verkoper


Naam ondernemer: iPlants.be

Maatschappelijke zetel: Vijfstraat 8 8760 Meulebeke

Telefoonnummer: 0468/19 80 28

Email: info@iplants.be

BTW-identificatienummer: 0537.182.7332. Algemeen / toepasselijkheid


2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het assortiment dat iPlants aanbiedt in zijn webwinkel en elke online aankoop die de koper plaatst bij iPlants.

2.2 De koper erkent de algemene voorwaarden te kennen, vooraleer hij de bestelling plaatst.3. Het aanbod


3.1 iPlants biedt in de catalogus een zo duidelijk mogelijke omschrijving aan van het product. Deze moet de koper toelaten om een beoordeling te maken van het product. De foto’s geven een indruk van hoe een bepaald product eruit ziet. De weergegeven foto's zijn, door groeiomstandigheden of afhankelijk van het seizoen, niet altijd een 100% waarheidsgetrouwe weergave van het product. Vergissingen of fouten (ook druk- of zetfouten) in het aanbod binden de verkoper niet. Wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft, is de verkoper slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

3.2 Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, wordt dit op gepaste wijze gecommuniceerd. Mocht de koper intussen de goederen reeds besteld hebben, zal de verkoper contact openmen. Er kan afgesproken worden om een alternatief product ter beschikking te stellen. Het verschil in waarde wordt in dat geval bijgepast door de koper of verkoper. De koper kan ook opteren om af te zien van de aankoop van het desbetreffende product. In dat geval wordt het betaalde bedrag teruggestort.

3.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geldt, wordt dit in het aanbod vermeld. De koper dient rekening te houden met deze specifieke voorwaarden.4. Overeenkomst


4.1 Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste stap van de bestelprocedure. Zodra u een bestelling plaatst, aanvaardt u een aanbod en krijgt u een bevestigingsmail. Op het ogenblik van de ontvangst van de bevestigingsmail komt het contract tot stand. Bij het plaatsen van een bestelling, aanvaardt u dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden en verklaart u deze van toepassing op de hele transactie.

4.2 De verkoper is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien deze goede grond heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld vanwege ervaringen in het verleden. Dit zonder enige vorm van schadevergoeding ten gunste van de koper.

4.3 De koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra de bestelling werd geplaatst en de koper een bevestigingsmail ontvangt. Het ontbreken van een gewone handtekening meer in het bijzonder doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst.
4.4 De koper is verantwoordlijk voor alle informatie die hij aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling. De verkoper kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat hij de verkochte goederen niet of niet tijdig kon leveren indien blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd.5. Prijzen


5.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten, tenzij anders vermeld.

5.2 De prijzen voor de leveringen vindt u terug via volgende link: verzendkosten

Indien het bestelde product op verzoek van de koper buiten België moet worden geleverd, dan is de koper aansprakelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde omzetbelasting en muntomzetkosten.

5.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur vermeld bij de specifieke aanbieding.

5.4 Verzendings- en vervoerskosten van het product worden apart op de internetsite vermeld. Voor bezorging buiten België gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper gecommuniceerd.6. Betaling


6.1 De aankoop komt tot stand op het moment dat de koper een bevestigingsmail ontvangt. De producten worden volgens de keuze van de koper geleverd of door de koper afgehaald.

6.2 De betaling van de producten kan op verschillende manieren gebeuren. Deze staan op de internetsite (tijdens de bestelprocedure) vermeld.7. Levering/afhaling/verzending


7.1. De leverings- of afgifteplicht van de verkoper wordt pas definitief op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs (inclusief alle opeisbare kosten en taksen) door de koper. Zolang geen betaling tussenkomt, behoudt de verkoper zijn eigendomsrecht op de aangekochte producten. 

7.2. Op het bestelformulier kan de koper aangeven of de producten afgehaald zullen worden of geleverd moeten worden. De verkoper zal hierna telefonisch of per mail de koper op de hoogte brengen wanneer de levering kan gebeuren. De koper dient in dit geval steeds aanwezig te zijn op het leveradres om de producten in ontvangst te kunnen nemen. Bij de levering moet de koper de bijhorende leveringsbon/CMR aftekenen voor ontvangst.

7.3. Producten kunnen afgehaald worden op volgend adres: Vijfstraat 8 te 8760 Meulebeke. De producten kunnen afgehaald worden op zaterdag tussen 9u en 17u of op een ander overeengekomen tijdstip.

7.4 Indien de koper verkiest om de goederen te laten leveren, wordt er een bijkomend bedrag aangerekend dat vermeld is op de bestelling. Meer info hierover op volgende link: verzendkosten. Afhankelijk van het tijdstip dat wij uw betaling ontvangen, kan een bestelling in de meeste gevallen geleverd worden binnen de 5 à 7 werkdagen. Bij bestellingen met grote maten, speciale planten die moeilijk verkrijgbaar zijn, kan de leveringstermijn echter langer zijn. De vooropgestelde leveringsdata zijn steeds onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden wordt uw bestelling later geleverd. Wij brengen u hiervan via e-mail op de hoogte. Indien de koper een foutief leveringsadres opgeeft, of de goederen kunnen op het opgegeven adres niet afgeleverd worden zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de koper zijn. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen tot maximum 8 dagen na de voorziene leveringsdatum. Daarna is afroeping niet meer mogelijk, noch het terug claimen van alle betaalde bedragen. Zolang iPlants geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van iPlants. De goederen worden bij een thuislevering op de begane grond (gelijkvloers) afgeleverd. Dit wil zeggen dat we enkel naast het voertuig of in de directe omgeving ervan lossen. Het voertuig mag de verharde weg nooit verlaten.

7.5 Bij levering door de verkoper is de schade opgelopen aan de goederen tijdens het transport de aansprakelijkheid van de verkoper. De eventuele schade dient dan wel binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen te worden meegedeeld. Zoniet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen en blijven alle betaalde bedragen t.a.v.  de verkoper in diens hoofde integraal verworven. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering en de aftekening van de bijhorende leveringsbon/CMR. Bij afhaling door de koper is de verkoper niet verantwoordelijk voor de schade van de goederen veroorzaakt door het transport.8. Verzakingsrecht


In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een koper woonachtig in de EU betreft, heeft deze het recht om van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen een termijn van 14 werkdagen, zaterdag inbegrepen, vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Deze verzaking moet binnen de periode van 14 dagen schriftelijk gecommuniceerd worden aan de verkoper. De koper dient de producten op eigen kosten terug te bezorgen binnen de 2 werdagen nà de schriftelijke melding van verzaking. Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoop/ontvangstbewijs kunnen worden teruggenomen. De verkoper zal bij ontvangst in goede orde, de aankoopsom onverwijld terugstorten op het door de koper aangegeven rekeningnummer. De initiële leveringskosten blijven wèl verworven ten gunste van de verkoper. 

De koper beschikt evenwel niet over dit recht zo het de aankoop van producten betreft die door hun aard niet kunnen teruggezonden  worden of snel (kunnen) bederven of verouderen (zoals bloemen, planten, bomen, bloembollen edm.).

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
-gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige producten
-producten waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
-producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
-producten die door zijn aard niet kunnen worden teruggezonden
-bloemen, planten en boeketten
-op maat gemaakte producten


9. Klachten


9.1 Eventuele klachten dienen binnen de 2 dagen nà ontvangst van het product volledig en duidelijk omschreven worden en met fotomateriaal ingediend worden via
info@iPlants.be. Klachten buiten deze termijn worden niet meer als geldend aanvaard.

9.2 iPlants verbindt zich ertoe elke klacht binnen een termijn van 14 dagen gerekend van de datum van ontvangst te behandelen en te beantwoorden.10. Aansprakelijkheid m.b.t. de werking van de website en m.b.t. de ter beschikking gestelde informatie


10.1 iPlants geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. iPlants verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
10.2 iPlants levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.
10.3 Indien de website of bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, of indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zal iPlants de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. iPlants kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
10.4 Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren op info@iPlants.be. De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.11. Intellectuele eigendomsrechten


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijk, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data. Foto’s en andere data zijn beschermd door intellectuele rechten en mogen niet gekopieerd worden. De intellectuele rechten behoren toe aan iPlants. iPlants behoudt zich het recht voor schadevergoeding te claimen zo zij hier inbreuken dient op vast te stellen.12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd en meer in het bijzonder de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk of het Vredegerecht van Izegem.
 13. Privacy verklaring


Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de nationale en Europese regelgeving. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestellingen correct af te handelen, Uw vragen te beantwoorden, onze nieuwsbrief te verzenden en om U op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. Uw gegevens zullen nóóit in het bezit van derden worden gesteld.


De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot iPlants – info@iPlants.be. Indien u uw gegevens wenst te consulteren of aan te passen, dan kunt u dit doen door in te loggen in uw account die u aangemaakt heeft bij uw registratie. U zult uw gegevens daar terugvinden en kunnen aanpassen. iPlants is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.iPlants.be, 13 februari 2014